آخرین پادکست های Yuri!!! on RADIO یووری!!! بر رادیو (59)


«یووری!!! بر رادیو» اولین پادکست تخصصی انیمه و مانگا در ایران است. https://twitter.com/YuriOnRADIO