آخرین پادکست های Yuri!!! on RADIO یوری!!! بر رادیو (68)


«یووری!!! بر رادیو» اولین پادکست تخصصی انیمه و مانگا در ایران است. https://twitter.com/YuriOnRADIO